Walka o odzyskanie zrabowanych obszarów

  „Ze szczególną energią prowadziła nasza organizacja walkę o odzyskanie zrabowanych nam obszarów wschodnich…“Słowa te, zamieszczone w broszurze, poświęconej dziesięcioleciu Istnienia niemieckiego „ostbundu“, powinny nam wszystkim zapaść głęboko w pamięć. Zawiera się w nich cała działalność obecnych, powojennych Niemiec, które pozornie zgodziwszy się z powojennymi granicami Rzeszy na zachodzie, cały wysiłek swój natomiast skierowały na przekonanie zarówno własnego społeczeństwa jak i społeczeństw całego cywilizowanego świata, że granice wschodnie państwa niemieckiego są jakoby niesłuszne, krzywdzące, że uniemożliwiają pacyfikacje wschodu europejskiego, że wiec — powinny być w ten sposób przesunięte ku wschodowi, by „zrabowane Niemcom“ obszary znalazły się znów w obrębie granic państwa niemieckiego. Niema w Niemczech ucznia szkółki ludowej, który by nie znał mapki, na której zestawiono dzisiejsze, „okrojone“ Niemcy z „wielkimi“ Niemcami, takimi, jakimi być powinny w przekonaniu „patriotów niemieckich“, obejmującymi nie tylko terytoria o zwartej ludność niemieckiej, jak Austrja,a czy powiaty czechosłowackie, gdzie przeważa ludność niemiecka, — ale i tereny niemieckiej ludności, do których Rzesza rości sobie urojone pretensje historyczne. W pierwszym rzędzie chodzi o polskie Pomorze, o Poznańskie i o skrawek Śląska.Przede wszystkiem zaś — Pomorze.Propaganda niemiecka bowiem działa na daleką metę i rozkłada pracę swą na etapy. Dziś dąży ona przede wszystkim do odzyskania t. zw. korytarza polskiego, jaki .odcina „nieszczęsne“ Prusy Wschodnie od reszty państwa niemieckiego, — usiłując ukuć z upadku, ekonomicznego prowincji wschodnio praskiej argument gospodarczy przemawiający rzekomo za odebraniem Polsce dostępu do morza. Gdyby zadanie to powieść się miało, gdyby dzisiejszą Polskę dało się sprowadzić — od zachodu przynajmniej — do nieszczęsnej koncepcji Księstwa Warszawskiego — wówczas przyszłaby kolej na „odzyskanie reszty zrabowanych Niemcom obszarów wschodnich“. 

Posiedzenie Sejmu w Warszawie

  Posiedzenie Sejmu. Warszawa, 5. 1. (Pat.) Najbliższe posiedzenie Sejmu zostało wyznaczone na dzień 10 stycznia godz. 16-tą. 

W styczniu Rada dużą uwagę będzie musiała poświęcić zagadnieniom gospodarczym, przy których wysuwa się na pierwsze miejsce sprawa zwołania międzynarodowej konferencji t zw. rozejmu celnego.Przechodząc do zagadnień, będących przedmiotem obrad haskich p. minister oświadczył, że ma nadzieję, iż najbardziej zasadnicze postulaty finansowe Polski znajdą w czasie obrad genewskich pomyślne rozwiązanie. Układy haskie mają również swoje wyraźne oblicze polityczne. Są one wynikiem Ł zw. ducha Locarna, który ma z punktu widzenia interesów Polski dobre i złe strony, a który jest wypadkową dążenia powojennego do porozumienia gospodarczego zwycięzców i zwyciężonych. Chodzi głównie o Niemcy Francję, a w związku z tym — Polskę, której do kompleksu spraw stosunku francusko-niemieckiego oddzielić nie można. Znalazło to wyraz ostatnio w sierpniu w rozmowach Brlanda z Zaleskim w Hadze. Zawiedzie się każdy, kto by chciał budować na przelotnych rozbieżnościach poglądów Francji i Polski. Nie ulega wątpliwości, że pokolenie francuskie, które przeżyło Armię i Verdun wie dobrze, że jednym z warunków nieodzownych zapewnień pokoju jest posiadanie siły, która by mogła przeciwstawić się wrazie smutnej potrzeby przywrócenia pokoju. 

Na konferencji prasowej polityki zagranicznej

 Na konferencji prasowej polityki zagranicznejNa konferencji prasowej, która się odbyła wczoraj po południu p. minister Spraw Zagranicznych August Zaleski poruszył szereg zagadnień polityki zagranicznej, związanych ze zbliżająca się 58-mą sesją Rady Ligi Narodów, na której będzie przewodniczył przedstawiciel Polski oraz rozpoczęta wczoraj drugą konferencją haską. P. minister zaznaczył, że wśród spraw, znajdujących się na porządku dziennym sesji Rady Ligi Narodów na pierwszy plan wysuwa się sprawa uzgodnienia paktu Ligi Narodów z paktem Keiloga. Inną ciekawą kwestią prawniczą jest wniosek finlandzki nadania stałemu Trybunałowi Sprawiedliwości w Hadze uprawnień instytucji kasacyjnej w stosunku do Innych sądów międzynarodowych. P. minister przypomniał, że po raz pierwszy z wnioskiem w tej kwestii wystąpił w r. 1924 w czasie obrad komitetu prawników przedstawiciel Polski. źródło:polskazachodnia
 

P. Premier w klubie sprawozdawców parlamentarnych.

   P. Premier w klubie sprawozdawców parlamentarnych..Warszawą, 5. 1. (Pat.) Bezpośrednio po posiedzeniu komisji budżetowej Sejmu prezes Rady Ministrów p. Bartel przybył do lokalu klubu sprawozdawców parlamentarnych.P. premier Bartel w serdecznych słowach podziękował za słowa powitania, podkreślając, że umie sobie cenić bardzo głęboko każde słowo życzliwe, skierowane do niego. Sytuacja panowie wiecie, jest bardzo trudna, cięższa może niż kiedykolwiek. Ja bym powiedział raczej, że kaprys losu a nie co inne każe mi rzucić najbardziej umiłowaną robotę, jaką jest dla mnie praca -naukowa. źródło:polskazachodnia

Mowa Pana Premiera

 Mowa Pana PremieraPrezes Rady Ministrów prof. Bartel wyjaśnia sprawę etatów, podkreślając, że liczba w porównaniu z rokiem 1926-27 spadła z 69 na 54. Wzrost zaś wydatków o 10 proc. tłumaczy się 15-procentowym dodatkiem dla urzędników. Dalej premier podkreślił że jeżeli się ponadto uzgodni koszty komisji usprawnień i koszty sekretariatu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, przy czym prosi o utrzymanie tej pozycji, o wzrost okaże się tylko optyczny. Wzrosła także liczba sędziów i urzędników Trybunału Administracyjnego, na których rozbudowie wszystkim zależy. Obcięcie wydatków na ten cel byłoby rzeczą szkodliwą. Premier przeciwstawia się skreśleniu sumy na rady nadzorcze. Rady te są organem kontrolnym nad przedsiębiorstwami. Sprawozdania ich są bardzo pomocne. Nie można zaś wymagać, aby za nadprogramową pracę nie byli wynagradzani. Z kolei wyjaśnień pierwszy prezes Trybunału Administracyjnego Różycki, zaznaczając m. In. że o zmniejszeniu etatów sędziowskich nie może być mowy, a jedynym sposobem zatamowania dopływu spraw do Trybunału Administracyjnego jest rozbudowa sądownictwa naszego.Prezes Rady Ministrów prof. Bartel wyjaśnia jeszcze, że wniosek posła Korneckiego o zwiększenie wpływów kapitału orderowej o 12 000 zł. zgłoszony jest chyba przez nieporozumienie. Zwrot za ordery dotyczy tylko odznaczeń, udzielanych w kraju, zwrot za ordery udzielone zagranicą nie jest przewidziany, a nie można żądać, aby odznaczeni w kraju płacili za odznaczonych za granicą.Potem dali kierownicy poszczególnych resortów wyjaśnienia, m. in. dyr. P, A. T. Starzyński, p. .Lilpop (drukarnie państwowe), dyr., funduszu kultury naród. p. Michalski. Przemawiali. następnie posłowie Liebermann, Czapiński i poseł Kozłowski, Trąpczyński l Polakiewicz, Chruckl i Wygrzykowski.W glosowaniu nad funduszem dyspozycyjnym opozycja wstrzymała się od głosowania, co poseł Rataj określa jako wyraz lojalności wobec nowego premiera. źródło:polskazachodnia
 

Sejmowa komisja budżetowa przystąpiła do obrad

 Sejmowa komisja budżetowa przystąpiła do obradWarszawa. Sejmowa komisja budżetowa przystąpiła do obrad nad budżetem Prezydium Rady Ministrów w obecności premiera Bartla, który przybył do sejmu o godz. 10 min. 25 w towarzystwie sekretarzy. Reprezentowany jest również przez wiceministra Skarbu Grodyńsklego.Budżet Prezydium rady ministrów 7 kierował poseł Kornecki, który wniósł szereg poprawek o zmniejszenie lub skreślenie poszczególnych pozycji. . ,Charakter tych poprawek jaskrawo ilustruje fakt. że p. Kornecki domaga się znacznego zmniejszenia z 200 000 na 150 000 zł. pozycji przewidzianej na komisie dla studiów nad usprawnieniem administracji państwowej oraz proponuje skreślić kwotę 70 000 zł. przeznaczona na sekretariat ekonomiczny Rady ministrów, dalej wnosi o zmniejszenie funduszu kapituły orderowej o 3 000 zł.Następnie p. Kornecki stwierdził, że 5 milionowy fundusz kultury narodowej jest już wyczerpany i zapytuje p. premiera, jak ta sprawa będzie przedstawiała na przyszłość.  źródło:polskazachodnia 

Strajk hotelowy w Wiedniu

 Strajk hotelowy w WiedniuWiedeń, 5. 1. (AW.) Od kilku dni jest tu w toku sprawa strajkowa, która daje stronnictwem prawicy powód do domagania się uchwalenia ustawy t. zw. Przeciw terrorowej. W nocy sylwestrowej wybuchły manifestacje strajkowe personelu w hotelu „Continental w II. dzielnicy z tego powodu, że zarząd hotelu zamierza wydalić 15 pracowników. Komitet strajkowy nie chce dopuścić innej służby hotelowej na miejsce strajkujących. Prócz tego zachodzi niebezpieczeństwo strajku generalnego w całym przemyśle hotelowym. Dziś obiegały nawet pogłoski, te w najbliższych godzinach ma zostać podjęty strajk w jednym z największych hoteli, w hotelu „Bristol. Pogłoski te okazały i się bezpodstawne. źródło:polskazachodnia

Dyktator Primo de Rivera nie ustępuje

 Dyktator Primo de Rivera nie ustępujeMadryt, General Primo de Rivera, premjer obecnego rządu hiszpańskiego, zaprzecza kategorycznie wszelkim rozsiewanym ostatnio wiadomościom, jakoby rząd obecny nosił się z zamiarem dymisji. Król hiszpański Alfons zaakceptował w zupełności program rządowy, który poza tym liczyć może na poparcie najsilniejszej partii hiszpańskiej, t. zw unii patriotycznej. W lipcu br. planowane są różne reformy, które jednakże nie będą oznaczały zmiany systemu rządzenia, jak tego chciałyby pewne kola w Hiszpanii. źródło:polskazachodnia

Biuro Sejmu komunikuje

 Biuro Sejmu komunikujeWarszawa, 5. 1. (Pat.) Biuro Sejmu komunikuje, że wobec podniesienia w myśl przepisów ustęp 1 art. 35 Konstytucji przez Senat zarzutu przeciwko projektom ustawy, przekazanym Senatowi przez Sejm, Marszałek Sejmu niżej wyszczególnione ustawy w myśl powołanego art. 35 Konstytucji oraz art. 24ustęp 4 regulaminu obrad Sejmu przesłał Prezesowi Rady Ministrów celem ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a mianowicie: ustawę w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 6 lutego 1928 r., zawierającego prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U R. P. Nr.12, poz. 96), ustawę o zmianie nazwisk hańbiących, ośmieszających, meldujących z godnością człowieka i ustawę o ordynacji wyborczej do Sejmu Śląskiego, ustawę o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. z r. 1924 Nr. 67, poz. 650). źródło:polskazachodnia
 

Nowa Spółka Akcyjna

 Nowa Spółka AkcyjnaNowa Spółka Akcyjna. Dnia 20 grudnia 1929 roku odbyło się w Bielsku konstytuujące Walne Zgromadzenie nowej spółki akcyjnej pod firma „Elektrownia Bielsko-Biała Spółka Akcyjna“ z siedzibą w Bielską. Statut nowej spółki przełożony konstytuującemu Walnemu Zgromadzenia został zatwierdzony postanowieniem pp. Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 27 listopada 1929 r. Nowa spółka przejmuje cały majątek dotychczasowej polskiej instytucji filialnej Zjednoczonej Elektrycznej S. A. wstępując równocześnie w jej wszystkie prawa i obowiązki. W konstytuującym Walnym Zgromadzeniu wzięli również w myśl umów zawartych między Elektrownią Bielsko-Bialska a gminami Bielskiem Białą udział przedstawiciele samorządów tych obu miast. Przewodniczący konstytuującego Walnego Zgromadzenia w przemówieniu wstępnym podkreślił, że nowa instytucja przemysłowa będzie przedsiębiorstwem polskim na polskiej ziemi. źródło:polskazachodnia